Megan Brandow-Faller

Kult dětské tvořivosti, který zakořenil v poválečné Americe, neboli představa, že všechny děti jsou od přírody tvořivé a mají jedinečnou představivost a vyjadřovací schopnosti, je v současné americké společnosti stále všudypřítomný, a promítá se do učebních plánů pro základní a mateřské školy, objevuje se v populární kultuře "udělej si sám" domácí rukodělné tvorby a v mnohamiliardovém průmyslu uměleckých potřeb. Navzdory svému významu pro poválečné americké politické vědomí nejsou tyto diskurzy o dětské tvořivosti téměř nikdy spojovány se svými intelektuálními kořeny v secesní Vídni. Zweybrücková, která působila ve Vídni až do anšlusu, měla zvučnou mezinárodní pověst jako výtvarná pedagožka vyznačující se metodami volného projevu spojenými původně hlavně se členem Klimtovy skupiny Franzem Čižkem (u něhož studovala a učila se). Zweybrücková hojně publikovala o soudobé rukodělné tvorbě, vedla dílny užitého umění specializované na textil, výšivky, hračky a knižní ilustrace a zároveň svou progresivní dívčí řemeslnou školu (otevřenou v roce 1915), která zase pěstovala zdánlivě "naivní" jazyk designu inspirovaný lidovým uměním a dětskými kresbami. Zweybrücková přitahovala pozornost amerických návštěvníků a ve 30. letech 20. století, kdy pořádala pravidelná přednášková turné a semináře. Publikace jako The Stencil Book (1935) a Hands At Work (1942) povzbuzovaly učitele, aby uvolnili jiskru tvůrčího génia dřímajícího v každém dítěti; tyto myšlenky se šířily také díky její práci umělecké ředitelky společnosti American Crayon Company a redakci jejího propagačního časopisu Everyday Art. Zweybrücková měla jako řemeslnice, designérka a výtvarná pedagožka takový mezinárodní věhlas, že se jí v létě 1955 dostalo pocty v podobě retrospektivní výstavy (obr. 1) ve Vienna Secession, jejímž kurátorem byl její blízký spolupracovník Josef Hoffmann.

Emmy Zweybrück-Prochaska Retrospective, Vienna Secession, Opening Invitation, 4 June 1955. Belvedere Archive, Estate Hans Ankwicz-Kleehoven, © Belvedere Museum, Vienna Austria.

Přestože je Zweybrücková často srovnávána se známými mužskými osobnostmi, jako je Čižek, byla zcela jedinečná ve svém působení v marketingu, komodifikaci dětské kreativity a progresivního modernistického designu. Za užití výrobků American Crayon Company ("E-Z Cut Transparent Stencil Paper" atd.), vytvářela pečlivé návody krok za krokem k rukodělným projektům ve svižném optimistickém duchu, který měl povzbudit amatérské tvůrce k jednoduché ruční výrobě ubrusů, nástěnných závěsů, blahopřání a tisků. Čtenáře přivítaly lákavé nadpisy, jako například VYTVOŘTE SI KŘÍŽOVOU VÝŠIVKU nebo ŠITÍ JE SNADNÉ. Takové návody ve spojení s novými řadami výrobků vyvolávají otázku, zda se amatérští kutilové skutečně hodlali pustit do jejích složitých projektů, nebo existovali jen jako představa vlastního zdokonalování a perfekcionismu, podobného tomu, který kritici pozorovali u fenoménu Marthy Stewartové.

 

* * * * *

Její poválečný americký odkaz měl kořeny v meziválečné Vídni, která byla všeobecně přirovnávána k Mekce progresivního uměleckého vzdělávání. Do města proudily davy anglických a amerických učitelů umění, kritiků a umělců, aby se na vlastní oči přesvědčili o progresivních metodách Franze Čižka, Emmy Zweybrückové a dalších, kteří měli na počátku roku 1920 zvučné mezinárodní renomé a vedli speciální kurzy pro vzdělávání učitelů umění. Čižkův angloamerický vliv byl zakotven v anglickém překladu (1927) jeho příručky o řezání papíru (původně vydané v roce 1914) a v putovní výstavě Čižkovy školy (zahájené v Metropolitním muzeu umění v New Yorku v prosinci 1923 a putující po Brooklynu, Baltimoru, Washingtonu, Chicagu, Los Angeles a San Franciscu). Americká výstava, která nejprve putovala po Anglii (1921-1923), katapultovala Čížka k mezinárodnímu věhlasu do té míry, že vzpomínal na americký "Völkerwanderung" (velké stěhování) a na to, jak přítomní studenti zakrněli před americkými návštěvníky (někdy v poměru 3:1).[1]

 

Čižkova fascinace syrovou, spontánní silou dětských kreseb má původ v jeho vlastním mládí, ze kterého si pamatoval, jak sledoval první kresebné pokusy své tříleté sestry. Syn středoškolského učitele kreslení z Litoměřic Čižek se v roce 1885 přestěhoval do Vídně, aby zde studoval malbu na prestižní Akademii výtvarných umění. V pronajatém bytě, který měl vynikající severní světlo, si mladý student akademie zřídil provizorní ateliér, jemuž dominovala obrovská dřevěná deska, dříve používaná pro jezdecká cvičení. Odpoledne, protože studium na akademii ho zaměstnávalo jen dopoledne, se tam začali scházet mladí chlapci ze sousedství a čmárali "všelijaké bujaré věci".[2] Začínající umělec se přiznal, že tyto čmáranice studoval nejprve z čiré zvědavosti, ale později s vážným přesvědčením, že tyto kresby jako by se řídily pradávnými zákony formy v čase a prostoru a vyjadřovaly emocionální a duchovní stavy dětí. Jak vzpomínal:    

 

V té době "výtvarný projev dítěte", jak se mu dnes říká, neexistoval. Dětské čmáranice se netolerovaly a vlastně se trestaly. V rodinách se staly postrachem hospodyněk; otcové a učitelé považovali drátěnku za nejvhodnější materiál, jak se této nepříjemnosti zbavit. Tolik lidí (zejména učitelů) mě mělo za blázna, když jsem se těmito čmáranicemi zabýval jako něčím důležitým.[3]

 

Čižkova pověst progresivního pedagoga, která byla poprvé znovuobjevena na pravidelné retrospektivě Vídeňského muzea v roce 1985, má dnes v análech vídeňské umělecké a kulturní historie přední postavení.

Učebna výtvarných kurzů pro mládež Franze Čižka, School of Applied Arts Vienna. Cizek Nachlass, Archivbox 9, Wienbibliothek im Rathaus.

 

Ve svých věhlasných výtvarných kurzech pro mládež (obr. 2), které od roku 1904 provozoval na rakouské uměleckoprůmyslové škole (Austrian School of Applied Arts), se Čižek vyhýbal konvenčním metodám výuky umění upřednostňujících zručnost a technickou přesnost. Ve snaze uvolnit vrozené tvůrčí podněty, které podle něj tkvěly v každém dítěti, pedagog podněcoval žáky k uvolnění vnitřních prožitků prostřednictvím svobodné volby rukodělných prostředků. Důležitou součástí jeho pedagogiky byla představa, že děti by měly být chráněny před konvencemi umění dospělých nebo před zhoubným vlivem knih, časopisů a muzeí. V Čížkově třídě (obr. 2) byly děti ponechány, aby se učily samy, údajně bez vlivu učitele. Podle všeho probíhaly hodiny bez komentáře nebo učitelského monologu, cílem bylo široce živit dětskou tvořivost bez důrazu na konkrétní profesi. Přístup byl oblíbený mezi mecenáši Klimta a Wiener Werkstätte, kteří podporovali secesní hnutí "umění pro děti". Čižkova příručka o metodách řezání papíru pro děti nejen inspirovala kolegy pedagogy, ale přímo ovlivnila současný design a umění, včetně dětské estetiky raného expresionismu, kterou jsem se podrobně zabývala ve své monografii Ženská secese z roku 2020.

 

Další součásti skládanky Čižkova odkazu však stále čekají na své znovuobjevení. Rozsáhlá část Čižkova spisu (nyní uloženého ve Wienbibliothek im Rathaus) dokumentuje nepřehlednou korespondenční stopu kolem Čižkova nedokončeného, anglicky psaného rukopisu pro Yale University Press, který měl pedagogovi přinést popularitu v anglicky mluvících zemích. Rozsáhlá korespondence mezi Čižkem, jeho americkým nakladatelem a redaktory, stejně jako neziskovými organizacemi financujícími ilustrační program, dokládá, že projekt byl mnohem víc než pouhým snem, ale byl zadán a smluvně zajištěn (obr. 3).

 

Smlouva s Yale University Press, 1. července 1930. Cizek Nachlass, Archivbox 3.1.2, Unterlagen der Yale University Press. Cizek Nachlass, Wienbibliothek im Rathaus.

 Nečekané komplikace však nakonec projekt zhatily a zabránily jeho vydání, a to i přes snahy jej po pedagogově smrti v roce 1946 dokončit.

 

Čižkův americký knižní projekt byl původně koncipován jako obrazové album nejpozoruhodnějších děl Jugendkunstklassen. Ze strany amerických výtvarných pedagogů však vyvstal požadavek, aby dílo mělo spíše teoretický, autoritativní charakter, zabývalo se organickým růstem dětské tvořivosti a zavedenými zákonitostmi výtvarné tvorby. Projekt knihy tak musel být od základu změněn a dříve shromážděné materiály byly vyřazeny. Nakonec se stal nákladný obrazový program po nástupu hospodářské krize třicátých let pro Čižka neudržitelným. Podle podmínek smlouvy musel autor obrazový program a nákladnou přípravu litografických desek dotovat sám i prostřednictvím soukromých darů, včetně štědrých grantů od Mezinárodní společnosti přátel, charitativní organizace zprostředkovávající komunikaci s tiskem. Avšak důsledky hospodářské krize - ztráta soukromých grantů, Čížkův odchod do důchodu v roce 1934 (čímž se jeho příjmy propadly o 2/5) a prudce klesající hodnota šilingu znemožnily dokončení celého projektu. Nakonec měla být Čižkova angloamerická pověst zpečetěna anglicky psanými překlady jeho pedagogických příruček a spisů jeho následovníků.

******

Čižkova o něco mladší kolegyně Emmy Zweybrücková bývá často neprávem stavěna do stínu svých slavnějších mužských současníků, jako je Čižek nebo Hoffmann. Zweybrücková s Čižkem sdílela společný důraz na vyjadřování pocitů, myšlenek a emocí prostřednictvím svobodného výběru rukodělných prostředků a permisivních výukových metod. Jak vystihl filozofii její školy spisovatel Georg von Terramare: "Děti tvoří svobodně ze svého nitra a měly by dávat myšlenkám a pocitům osobní výraz a zaznamenávat v různých médiích....vše, co zažily a viděly." (Zweweybrück, 1904).[4] Zweybrück rovněž upustila od tradičních výukových metod, např. od cvičné kresby na papír, ve prospěch přímého experimentování studentů s rukodělnými materiály. Jak uvedla ve své nejprodávanější příručce kutilství Ruce při práci (1946), kterou vydala a propagovala ACC, "každý, kdo pracuje s barvami, by měl se svými materiály experimentovat jako houslista se smyčcem".[5] Stejně jako Čižek, který opovrhoval realistickým kopírováním a nabádal studenty, aby kreslili zpaměti, zdůrazňovala Zweybrück, že užitý design "není pouhou kopií přírody", ale měl by se snažit zachytit rytmus nebo pocit z předmětu stylizovaným nebo abstrahovaným způsobem, nikoli jeho přesným zobrazením.[6] Malí i velcí amatéři měli při výzdobě okolního světa nacházet inspiraci v "primitivních" - a zároveň modernistických - vizuálních kvalitách lidového umění. Jak poučila čtenáře knihy The Stencil Book (1935), "stejně jako tyto rolnické motivy by naše návrhy měly představovat předměty zbavené všech nepotřebných detailů, a to... zjednodušeným způsobem".[7]

 

Celoživotní zájem Zweybrückové o lidové umění - rozhodující zdroj inspirace pro její dílny - ukazuje další bod, v němž se s Čižkem překrývá, ale zároveň se od něj odchyluje: pozitivní spojení neškoleného dětského umění s uměním takzvaných "primitivních" národů z kmenových lidových kultur a potenciál obou kategorií jako omlazujících zdrojů pro současné umění a design. Zatímco Čižek sublimoval svou malířskou kariéru do pedagogické činnosti, Zweybrücková se ve své plodné tvorbě v oblasti průmyslového a užitého designu trvale zabývala lidovým uměním, které sbírala a vystavovala ve své škole. Zweybrücková ochotně přiznala, že její počáteční fascinace evropským lidovým uměním (včetně hraček, malovaného nábytku a náboženských předmětů) po emigraci do Ameriky ustoupila volnějšímu stylu, který byl ovlivněn indiánskými a mexickými předměty. Nicméně tím, že své uznání "primitivního" umění outsiderů rozšířila i na umění neškolených amatérů, byl postoj Zweybrückové k primitivismu komplikovanější než Čížkův, který téma neškolených nikdy nenastolil. Zweybrücková ve svých populárně naučných textech oceňovala nedostatek formálního vzdělání u dospělých amatérů a vyzývala je, aby využili své neokoukané svěžesti podobně jako údajnou "prostotu a naivitu" lidových umělců.[8] Jak poradila: "Lidé bez výtvarného vzdělání by se neměli bát kreslit, protože jejich motivy jsou většinou ještě silnější a mají větší kouzlo, protože se nesnaží napodobovat přírodu."[9] Na rozdíl od Čižka, jehož zkušenosti se staršími žáky se omezovaly na studenty středoškolského věku v kurzu ornamentalistiky, se Zweybrücková po většinu své kariéry věnovala výuce dospělých amatérů, což souviselo s diferencovanými cíli jejího institutu. Navíc zatímco Čižek vyučoval studenty a studentky ve věku 4-14 let, škola Zweybrückové byla otevřena pouze dívkám a byla vybavena několika odděleními: 1) sezónní kurzy pro nejmenší děti 2) všeobecné oddělení pro dívky, které se nehodlají věnovat umění jako povolání 3) samostatné oddělení pro žákyně středního věku zaměřené na odbornou rukodělnou přípravu k cechovním zkouškám. V posledně jmenovaném oddělení Zweybrücková nikdy neodmítala odborné vzdělávání paušálně jako Čižek, i když její školy syntetizovaly "všeobecnou humanistickou přípravu žáka" s odborně-profesními cíli.[10] Jak Terramare poznamenal, menšina "skutečně umělecky nadaných a talentovaných" žáků se rekrutovala z dílny Zweybrückové, která se specializovala na vyšívání, textil, výrobu hraček a interiérový design, kde nacházeli "povzbuzení a podněty" prostřednictvím zakázek, soutěží a školních výstav, které se konaly dvakrát ročně a byly přístupné všem studentům. Takovéto propojení mezi školou a dílnou, kdy úspěšní absolventi školy pokračovali v navrhování pro dílnu nebo ve výuce ve škole, bylo paralelní s úzkými institucionálními vazbami mezi Secession/Wiener Werkstätte/Kunstgewerbeschule, z nichž druhá sloužila Moserovi a Hoffmannovi jako zdroj talentů pro Werkstätte. Přesto se dílny Zweybrückové od WW lišily tím, že představovaly výrazně ženskou formu podnikání: firmu vedly ženy, zaměstnávaly absolventky škol a zaměřovaly se na matrilineární formy uměleckého předávání.

 

Der Spielzeugschrank (The Toy Cupboard), Illustrated by Emmy Zweybrück and text by Edwin Redslob. Leipzig: Verlag Otto Beyer, 1934.

Stejně jako pro mnoho dalších zde představených umělců představovala ilustrace dětských knih pro rakousko-americké emigranty, jako byla Zweybrück, zvláštní specializaci, která byla často důležitým zdrojem příjmů v exilu. Pravděpodobně vrcholem její tvorby v oblasti ilustrace dětských knih však byla ještě před emigrací její obrazová kniha Der Spielzeugschrank (Skříňka na hračky, obr. 4) z roku 1934, která vznikla ve spolupráci s německým historikem umění a kritikem Edwinem Redslobem a vypovídá o celoživotní fascinaci umělkyně lidovými hračkami. Stejně jako obrázek na obálce, který představoval jednoduše zkonstruovanou hračku koně a kočáru, kniha spojovala inovativní verše s barevnými dřevoryty (další oblastí specializace studentek umění v secesní Vídni) provedenými v zářivé paletě žluté, růžové a modré.

 

Navzdory americkému věhlasu, který získala ještě za svého života, pověst Zweybrückové v porovnání s Čižkem upadá. Možná je to proto, že je obtížné historizovat odkaz umělkyně, jejíž odkaz zůstává neuchopitelný, prostřednictvím jejího působení jako učitelky dětí a amatérů. Možná je to proto, že její odkaz zůstává svázán s genderovou hierarchií médií, materiálů a technik, která stále určuje konvenční uměleckohistorické narativy. Pro "seriózní" historiky umění je totiž možná stále nepříjemné pochopit, že by dětské knihy jako Skříňka na hračky mohly být ohniskem avantgardního vývoje. V našich rozhovorech, podcastech a blogových příspěvcích chce projekt Creativity from Vienna to the World přispět k přehodnocení této hierarchie a hodnocení přenosu historicky ženských uměleckých postupů, médií a způsobů informování mezi střední Evropou a Spojenými státy.

 

 


[1] Cizek, Curriculum Vitae, Cizek Nachlass Archivbox 6.3.1, Wienbibliothek im Rathaus, 16.

[2] Cizek, Curriculum Vitae, Cizek Nachlass Archivbox 6.3.1, Wienbibliothek im Rathaus, 3.

[3] Cizek, Curriculum Vitae, Cizek Nachlass Archivbox 6.3.1, Wienbibliothek im Rathaus, 3.

[4] Georg von Terramare, Schule und Werkstätte Emmy Zweybrück Wien (Wien: ÖWB, 1918), 12.

[5] Emmy Zweybrück Hands at Work (Sandusky, Ohio: Prang/American Crayon Company, 1946), 43.

[6] Ibid.,4

[7] Zweybrück-Prochaska, The Stencil Book: The Modern Art Methods of Professor Emmy Zweybrück (New York: American Crayon Company, 1935), 3.

[8] Zweybrück, Hands at Work, 26.

[9] Ibid.

[10] Terramare. Schule 14

cs_CZCzech